Klauzula informacyjna

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( RODO ) przekazujemy Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Aero Fluid Service Sp. z o.o.

1. ADMINISTARTOR
Administratorem Państwa danych osobowych jest: 
 Aero Fluid Service Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 
35-016 Rzeszów
NIP 8133673239

2. KONTAKT W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH
e-mail: biuro@aerofluidservice.com
adres pocztowy: Aero Fluid Service Sp. z o.o. ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów
telefon: 791 555 610

3. RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH
Aero Fluid Service przechowuje dane w postaci: imienia, nazwiska i/lub nazwy firmy, numeru NIP, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail i numeru telefonu; nr konta bankowego; wizerunku osób odwiedzających firmę; wszelkich informacji służących celom świadczonych przez nas usług doradczych i serwisowych.

4. ŹRÓDŁO POZYSKIWANIA DANYCH
Aero Fluid Service otrzymuje Państwa dane: 
 - podczas zawierania i wykonywania umów, 
 - podczas składania przez Państwa zapytania bądź zamówienia osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie,
- podczas Państwa pobytu na terenie siedziby Aero Fluid Service (w zakresie wizerunku, który może zostać utrwalony w związku z monitoringiem terenu)
- podczas świadczenia usług.

5. CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu : 
- świadczenia usług wynikających z prowadzenia działalności przez Aero Fluid Service,
- zawierania umów,
- odpowiedzi na pytania,
- wykonywania umów, zamówień i zobowiązań (w niezbędnym zakresie),
- realizowania płatności,
- realizacji obowiązku prawnego (w szczególności sporządzania i przechowywania dokumentacji – faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych), 
- potwierdzania wykonania zobowiązań oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności.
Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.

6. PODSTAWA PRAWNA
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 pkt.: a, b, c, f, Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie – Państwa zgoda.

7. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia współpracy pomiędzy Aero Fluid Service Sp. z o.o., a Państwa firmą i wypełnienia wszelkich obowiązków związanych z zakończeniem współpracy, lub zgłoszenia sprzeciwu, a po tym przez okres wymagany przepisami prawa.

8. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcą Państwa danych osobowych są nasi pracownicy, współpracownicy oraz partnerzy handlowi. Dane te również mogą być przekazane instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, Urząd celny, ZUS, lub innym, a także podmiotom świadczącym Aero Fluid Service usługi podwykonawcze, księgowe, prawne, informatyczne czy kurierskie. Przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9. PRAWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH
Zgodnie z rozporządzeniem RODO, przysługuje Państwu prawo do: 
- dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
- sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
- usunięcia lub ograniczenia; 
- wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 
- przenoszenia danych; 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).